fbpx

SURVEY WEB APPLICATION 2017

เหมาะสำหรับสินค้า / แบรนด์ออกใหม่ ที่ต้องการข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อนำไปวิเคราะห์หลักการตลาด และการขายต่อไป โดยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการผลิตแบบสอบถาม และจัดหาคนลงพื้นที่เพื่อให้ผู้บริโภคตอบแบบสอบถามเองโดยตรง ซึ่งการทำแบบสอบถามในรูปแบบ Application จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในยุค Digital Life
จุดเด่น : ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล และประมวลผลออกมาได้ในรูปแบบกราฟ, แผนภูมิแท่ง หรือวงกลม พร้อมข้อมูลเชิงตัวเลขสถิตทีดูง่ายเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของ ลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอดกับแผนการตลาด ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี